Demetris Nissiotis: We provide Tomorrow’s Digital Solutions and Intelligent Platforms within a transformational landscape

13 April, 2021

share

Η NetU Consultants Ltd (NetU), από την ίδρυσή της το 1991, πρωτοπορεί ως ένας από τους κορυφαίους Systems Integrators στη χώρα με σημαντική δραστηριοποίηση και στο εξωτερικό. Ως εταιρεία έχει επιτυχώς αναλάβει τα τελευταία χρόνια τον ψηφιακό μετασχηματισμό πολλών οργανισμών στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με γνώμονα την ένταξη μοντέρνων τεχνολογιών στον στρατηγικό σχεδιασμό
τους για την υλοποίηση του οράματός τους.

Ποιες υπηρεσίες και προϊόντα προσφέρετε ως εταιρεία, που συνδράµουν στον ψηφιακό µετασχηµατισµό εταιρειών;

Η NetU προσφέρει λύσεις που θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες, έχοντας όµως κοινούς στόχους. Η πρώτη κατηγορία είναι οι ολοκληρωµένες λύσεις (Turnkey Solutions) που περιλαµβάνουν και
συνδυάζουν όλα τα απαιτούµενα συστατικά, έτσι ώστε να παραδοθεί στον πελάτη µια ολοκληρωµένη λύση, η οποία να περιλαµβάνει την απαραίτητη υποδοµή, cloud ή on-premise, το απαιτούµενο λογισµικό, όπως βάσεις δεδοµένων και middleware όπου εφαρµόζονται και φυσικά τις απαιτούµενες εφαρµογές, οι οποίες µπορεί να αναφέρονται σε έτοιµα λογισµικά πακέτα ή και σε ανάπτυξη εξειδικευµένου λογισµικού.

Η δεύτερη κατηγορία είναι οι λύσεις που βασίζονται σε διεθνούς φήµης οριζόντιες και κάθετες εφαρµογές για την κάλυψη των µοναδικών αναγκών και επιδιώξεων των πελατών µας, απευθυνόµενες κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα. Οι λύσεις αυτές περιλαµβάνουν συστήµατα, όπως ERP, CRM, Financial Management και Human Capital Management Systems καθώς και τεχνολογίες, όπως mobility και analytics. Οι λύσεις βασίζονται σε προϊόντα κορυφαίων (Tier 1) προµηθευτών επιχειρηµατικών εφαρµογών, όπως η Oracle,
η Salesforce και η Infor.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Σε όποια κατηγορία και αν ανήκει η προτεινόµενη λύση, ο πρώτιστος στόχος της NetU είναι να υποστηρίξει
τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κάθε οργανισµού, όχι µόνο αυτοµατοποιώντας τις υφιστάµενες διαδικασίες αλλά βελτιστοποιώντας τις, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσµατικότητα, την απoδοτικότητα, την ασφάλεια και την επιχειρηµατική συνέχεια του οργανισµού, καθώς και τη βέλτιστη εµπειρία των χρηστών (user experience). Ειδικότερα, οι cloud λύσεις λογισµικού Oracle NetSuite ERP και Salesforce CRM κατατάσσονται από διεθνείς ανεξάρτητους αναλυτές λύσεων πληροφορικής, όπως
η Gartner και η IDC, ως κορυφαίες λύσεις και αποτελούν ένα σηµαντικό εργαλείο ψηφιακού µετασχηµατισµού. Ενδεικτικά, η Gartner έχει κατατάξει για άλλη µια φορά το Salesforce CRM ως την
κορυφαία λύση CRM παγκοσµίως και το Oracle NetSuite ERP ως ένα από τα τρία κορυφαία Cloud ERPs.
Οι πιο πάνω λύσεις µπορούν να παρέχουν σε οργανισµούς το απαραίτητο επίπεδο ψηφιακού µετασχηµατισµού, καθώς η υλοποίησή τους επιφέρει την ολιστική απεξάρτηση του οργανισµού από
κάθε είδους πεπαλαιωµένο τρόπο εργασίας, χρήσης χαρτιού, τηλεφώνων και από οποιοδήποτε άλλο χρονοβόρο µέσο επίτευξης µιας εργασίας. ∆ίνουν την ευκαιρία στους οργανισµούς αυτούς να εκµεταλλευτούν µια πληθώρα λειτουργικοτήτων και αυτοµατοποιηµένων ροών εργασίας (workflows) βασισµένων σε βέλτιστες πρακτικές (best practices), καθώς και ενσωµατωµένα KPIs, dashboards και analytics, τα οποία στη σηµερινή εποχή δεν είναι πολυτέλεια αλλά προαπαιτούµενα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

ΕΥΦΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Η επεξεργασία της πληροφορίας πλέον µέσα στον οργανισµό γίνεται σε πραγµατικό χρόνο, από τη στιγµή της καταχώρησης της αλλά και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της από οποιοδήποτε τµήµα του οργανισµού. Η χρήση των ενσωµατωµένων εργαλείων επιχειρηµατικής ευφυίας επιτρέπει σε κάθε οργανισµό να λαµβάνει έξυπνες αποφάσεις σε πραγµατικό χρόνο, επιφέροντας αυξηµένη ανταγωνιστικότητα, αποδοτικότητα και κερδοφορία. Μπορούν επίσης, εύκολα να δώσουν τη δυνατότητα στους εν λόγω οργανισµούς να παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες στους πελάτες και συνεργάτες τους µε την
χρήση ειδικών διαδικτυακών πυλών, δηµιουργώντας µια καινούρια σχέση µεταξύ εταιρείας και συνεργατών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Όλα τα πιο πάνω πλεονεκτήµατα έχουν άµεσο αντίκτυπο και σηµασία τόσο στον κλάδο δραστηριοποίησης όσο και στην οικονοµία και την κοινωνία γενικότερα. Η σχεδόν ολοκληρωτική αποφυγή χρήσης χαρτιού
και η απεξάρτηση από υψηλής κατανάλωσης ενέργεια τεχνολογικών υποδοµών έχει σίγουρα τεράστια οικολογική σηµασία τόσο για τις συγκεκριµένες εταιρείες και κλάδους όσο και για τη χώρα µας γενικότερα, καθώς πρόκειται για πολύ συγκεκριµένες φιλικές ενέργειες προς το περιβάλλον. Η χρήση της πληροφορίας
σε πραγµατικό χρόνο, αλλά και η ικανότητα εργασίας από οποιονδήποτε αποµακρυσµένο χώρο, έχει αποδείξει πλέον πέραν πάσης αµφιβολίας και µε την πανδηµία ακόµη ενεργή ότι τέτοιου είδους ψηφιακοί µετασχηµατισµοί δίνουν στην κοινωνία αλλά και στην οικονοµία την επιχειρηµατική συνέχεια που χρειάζονται σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

∆ώστε µας παραδείγµατα εταιρειών-πελατών σας που έχετε βοηθήσει να ψηφιοποιήσουν τις υποδοµές και τις υπηρεσίες τους.

H NetU, ως ο κυριότερος πάροχος λογισµικού του δηµοσίου, συµµετείχε σε δεκάδες έργα που είχαν ακριβώς ως στόχο την ψηφιοποίηση εσωτερικών διαδικασιών, τη βελτιστοποίηση διεργασιών µε τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και την παροχή οnline υπηρεσιών, βελτιώνοντας την εικόνα της δηµόσιας υπηρεσίας στον τοµέα της εξυπηρέτησης του πολίτη. Ενδεικτικά αναφέρουµε την ανάπτυξη µεγάλου αριθµού ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας (ΤΚΧ), µέσω της διαδικτυακής πύλης του, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να ολοκληρώνουν εργασίες που παλαιότερα θα εκτελούσαν µόνο στο γραφεία του ΤΚΧ. Πάρα πολλά παραδείγµατα υπάρχουν και σε έργα που έχουµε παραδώσει στον ιδιωτικό τοµέα µε ψηφιοποίηση υποδοµών και υπηρεσιών σε πανεπιστήµια, σε εταιρείες του κλάδου της ναυτιλίας, ενέργειας, οικονοµικών υπηρεσιών (fintech), ασφαλιστικών υπηρεσιών, διαφηµιστικών υπηρεσιών, εµπορίας αυτοκινήτων, τηλεπικοινωνιών, εισαγωγής και εµπορίας προϊόντων και πολλών άλλων. Μέσω των έργων που έχουν παραδοθεί έχουν ουσιαστικά ξεκλειδώσει νέες δυνατότητες και τεχνολογίες τόσο για τους πελάτες τους όσο και για τους ίδιους τους οργανισµούς τους.

Ποιες εσωτερικές υποδοµές επιζητούν περισσότερο να αναβαθµίσουν οι κυπριακές εταιρείες;

Είναι προφανές ότι έχουν πλέον διαµορφωθεί συγκεκριµένες τάσεις όσον αφορά τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των κυπριακών επιχειρήσεων. Πρωτεύοντα ρόλο καταλαµβάνουν οι αναβαθµίσεις που έχουν να κάνουν µε την πελατειακή διαχείριση και εµπειρία. Customer Relationship Management
(CRM) λύσεις µπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο εµπειρίας του πελάτη τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της σχέσης µε την εταιρεία. Η βελτιστοποίηση της σχέσης µε τον πελάτη ξεκινάει πλέον από τον τρόπο που οργανώνεται η εταιρεία, από τα συστήµατα και τις διαδικασίες της γύρω από αυτόν παρά από το ίδιο το προϊόν. Πολύ ψηλά επίσης στον σχεδιασµό των εταιρειών τοποθετείται ο µετασχηµατισµός τους προς cloud και mobile τεχνολογίες, καθώς έχουν αντιληφθεί τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που τους προσδίδουν, ειδικότερα µέσα από τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουµε µε την πανδηµία, αφού µπορούν να καταστήσουν τις εταιρείες πλήρως ανεξάρτητες από οποιεσδήποτε άλλες πλατφόρµες λογισµικού, εξοπλισµού αλλά και από φυσικούς περιορισµούς. Τέλος, η προσφορά παραδοσιακών υπηρεσιών προς τους
πελάτες µέσω διαδικτύου είναι πλέον στο επίκεντρο πολλών στρατηγικών µετασχηµατισµών από εταιρείες, οι οποίες καθοδηγούνται από την ανάγκη να είναι πιο ανταγωνιστικές τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο.

BACK TO NEWS